PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN (Tập cuối)- Nhất Độ Quân Hoa
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì cuối cung cái gì đến cũng phải đến.Tả Thương Lang sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Mộ Dung Viêm mãi mãi. Một kết thúc buồn nhưng cũng là hợp lý cho câu chuyện.
Ngoài Chúc Lương nào ai được hóa thành hồ điệp
Còn lời thề thôi thôi đã hóa thành lời nói gió bay

Tag: phế hậu tướng quân review, phế hậu tướng quân tập cuối, triệu lệ dĩnh, nhất độ quân hoa, tả thương lang, truyện buồn

Xem thêm: https://gócdigital.vn/category/chia-se

Nguồn: https://gócdigital.vn